zaloguj bezpiecznie po SSL Nie pamiętasz hasła?
Regulamin
I. Informacje ogólne i definicje

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji FootballIdea.pl, w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników FootballIdea.pl.

§ 2

Każdy użytkownik, wyraża zgodę na użytkowanie serwisu FootballIdea.pl. zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3

FootballIdea.pl to pierwszy w Polsce portal społecznościowo-usługowy stworzony specjalnie dla piłkarzy.

§ 4

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w serwisie internetowym FootballIdea.pl, prawa i obowiązki prowadzących serwis FootballIdea.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady regulujące zakres odpowiedzialności prowadzących ten serwis z tytułu świadczenia usług;
2) FI - należy przez to rozumieć Beatę Krupską-Tyszkiewicz i Piotra Tyszkiewicza, prowadzących wspólnie: ?B-P-T? BIS s.c. Usługi Sportowe i Menedżerskie, Dorotowo 3E, 11-034 Stawiguda;
3) Serwisie - należy przez to rozumieć serwis społecznościowo-usługowy, udostępniany pod adresem internetowym http://www.FootballIdea.pl, którego właścicielem jest FI;
4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez FI w ramach Serwisu;
5) Bazie Kont - należy przez to rozumieć zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez FI;
6) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu;
7) Konto Team ? nazwa płatnej usługi dostępnej po pełnej rejestracji w serwisie
8) Profil ? należy przez to rozumieć miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, w celu zaprezentowania osoby Użytkownika dla osób odwiedzających Serwis. Profil składa się z danych osobowych, zdjęć, materiałów filmowych, a także części składowych uzupełnionych przez Użytkownika na swoim Koncie.
9) Administratorze ? należy przez to rozumieć osobę dbającą o prawidłowe działanie Serwisu, a w szczególności zapewniającą wsparcie techniczne dla Użytkowników, rozpatrywanie reklamacji, pilnowanie porządku i przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
10) Poczcie ? należy przez to rozumieć usługę dostępną dla Użytkowników po rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia komunikacji wewnętrznej między Użytkownikami.


II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 5

Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna.

§ 6

Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Serwisu, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to m.in. osoby niepełnoletniej).

§ 7

1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 8

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez FI w ramach Serwisu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w trybie natychmiastowym.
4. FI rozwiązuje umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
5. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez:
1) samodzielne skasowanie Konta albo
2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
6. FI zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu .

§ 9

1. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2. FI zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług jest odpłatna. Informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.
3. W szczególności Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzonej funkcjonalności serwisu o płatną usługę pod nazwą Konto Team.
4. FI zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu, o których to zmianach zobowiązuje się poinformować odpowiednio wcześniej.
5. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 10

Serwis ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 11

Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez FI w ramach Serwisu, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym złożenie oświadczenia o przekazaniu praw do wizerunku, oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 12

Serwis jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi na rynku przeglądarkami internetowymi

§ 13

Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu:
1) prezentacji swojego profilu zawodnika poprzez wykorzystanie technik przekazu informacji zastosowanych w Serwisie,
2) nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami,
3) korzystania z wyszukiwarki celem poszukiwania innych Użytkowników,
4) możliwości odbierania i wysyłania wiadomości, korzystania z poczty w Serwisie,
5) dzielenia się z innymi Użytkownikami informacjami na temat wydarzeń sportowych, treningów, własnymi osiągnięciami i celami - poprzez zintegrowany z portalem Facebook, Twitter, Blip, Youtube.


III. Rejestracja i Konto

§ 14

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem:
http://www.FootballIdea.pl/rejestracja.html
2. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: Login, Hasło, Imię, Nazwisko. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu. Nadto Użytkownik obowiązany jest złożyć oświadczenie o przekazaniu FI praw do wizerunku Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, przesłana zostaje wiadomość od Administratora, zawierająca link aktywacyjny potwierdzający dokonanie rejestracji.
3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.
4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika.
5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. FI przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, dostępnej na stronie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 16

Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) złożył oświadczenie o przekazaniu FI praw do wizerunku,
2) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu,
3) potwierdził autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraził zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, dotyczących nowych funkcjonalności oraz informacji handlowych.

§ 17

1. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
2. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
3. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.


IV. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 18

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Beata Krupska-Tyszkiewicz i Piotr Tyszkiewicz, prowadzący wspólnie: ?B-P-T? BIS s.c. Usługi Sportowe i Menedżerskie, Dorotowo 3E, 11-034 Stawiguda. FI przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika FI przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez FI w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 19

FI przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 20

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez FI w celach informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

§ 21

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

V. Korzystanie z usług Serwisu

§ 22

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 23

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie FI oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu,
4) powstrzymywania się od dystrybuowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie przez FI na jakichkolwiek nośnikach bez uprzedniej zgody FI,
5) powstrzymywania się od korzystania z Serwisu w celach komercyjnych, w tym od składania ofert handlowych oraz od promowania swojej osoby wbrew przyjętym zobowiązaniom zawodowym.

§ 24

1. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, o treści rasistowskiej, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora, propagujących zażywanie narkotyków, alkoholu oraz innych używek powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia. Zabronione jest również zamieszczanie materiałów o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.


§ 25

Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia i nagrania przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów ? bez stosownych zgód, zezwoleń, licencji itp. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku obrazów, lub zmiany jego oryginalnej kompozycji.

§ 26

1. FI zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
2. W przypadku, gdy materiał umieszczony przez Użytkownika narusza prawo lub postanowienia Regulaminu, FI jest uprawniony do modyfikacji tego materiału bądź jego usunięcia, bez konieczności informowania Użytkownika.

§ 27

1. Zabrania się wykorzystywania usług Serwisu, w szczególności wiadomości prywatnych, do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści, w szczególności tych uznawanych jako spam.
2. Wykorzystywanie usług Serwisu w sposób opisany w ust. 1 skutkować będzie usunięciem Konta.

VI. Prawa autorskie

§ 28

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Serwisie kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 29

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 30

1. Użytkownik udziela FI prawa do wykorzystania jego wizerunku, głosu i wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem) ? w całości lub ewentualnie w postaci fragmentów, utrwalonego na zdjęciach, taśmach filmowych, w postaci zapisu cyfrowego lub w jakiejkolwiek innej formie (dalej zwanych ?wizerunkiem?) w związku z uczestnictwem w Serwisie według obowiązującego Regulaminu tego serwisu.
2. W związku z powyższym Użytkownik przenosi na FI nieodpłatnie w sposób wyłączny wszystkie prawa do Wizerunku, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) publiczne rozpowszechnianie Wizerunku w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu;
b) nadawanie Wizerunku przewodowe i bezprzewodowe, w tym satelitarne i kablowe oraz transmisje tymi środkami;
c) utrwalanie na nośnikach obrazu i dźwięku, zwielokrotnianie i rozporządzanie tymi nośnikami, w tym do publicznego wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzenia do obrotu, najmu, dzierżawy;
d) wprowadzenie Wizerunku do pamięci komputera i publicznej sieci internet, obróbkę komputerową;
e) wystawianie Wizerunku na konferencjach, zjazdach, targach i innych imprezach publicznych;
f) zamieszczania Wizerunku na stronach internetowych, materiałach promocyjnych;
g) do opracowania Wizerunku, w tym także do dokonywania skrótów, podziału na części i łączenia Wizerunku z innymi utworami lub dziełami nie będącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 31

1. Przesyłając do Serwisu lub umieszczając w nim materiały, Użytkownik udziela FI: nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z materiału umieszczonego przez Użytkownika, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, powielanie takiego materiału, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez FI, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi), niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
2. Użytkownik publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem FI z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści, w tym usunięcia ich z Serwisu.
3. Użytkownik przed umieszczeniem materiałów w Serwisie, oświadcza, że posiada (oraz, że podczas korzystania z serwisu będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez FI oraz innych Użytkowników, materiałów przez Niego zamieszczanych w Serwisie w sposób określony w Regulaminie.
4. Administrator portalu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika. Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu aktualnego zdjęcia. Formę tego zdjęcia wybierze indywidualnie dla danej osoby Administrator serwisu. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę Konta. Wysłane przez Użytkownika zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec których mamy wątpliwości co do zdjęć na profilu.
5. Użytkownik zapewnia, iż treść materiałów przez Niego zgłaszanych będzie zgodna z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem.

§ 32

Użytkownik upoważnia Serwis do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika znaków towarów, emblematów i oznaczeń należących do Serwisu.

§ 33

Poza materiałami umieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w serwisie, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są licencjonowane przez FI oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej FI lub jego licencjodawców.


VII. Odpowiedzialność

§ 34

1. FI nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
2. FI nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
4. FI wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
5. FI nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
6. Odpowiedzialność Serwisu za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
7. FI nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
8. FI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
9. FI nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

§ 35

W przypadku otrzymania przez FI urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, FI nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 36

1. FI przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
2. FI zastrzega sobie także prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.


VIII. Reklamacje

§ 37

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego obsłudze technicznej
2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez FI w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje składane do FI, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane.

§ 38

FI zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

IX. Przepisy końcowe

§ 39

FI zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 40

1. FI zobowiązuje się powiadomić Użytkownika drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od FI.

§ 41

W przypadku zmiany Regulaminu z chwilą zalogowania się Użytkownika w Serwisie zostanie wyświetlona lista tych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z FI na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 42

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 7.10.2010
 

Partnerzy główni
portalu:

 
 
Get Adobe Flash player